Política de privacitat

 1. IDENTIFICACIÓ
 • Identitat: BE FRUCTUS TOGO S.L. (En endavant, BE FRUCTUS)
 • NIF: B01789486
 • Direcció: C / Parc 44, local 1 07014 Palma (Illes Balears), Espanya
 • Pot contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans:
 • Correu postal: A l'adreça dalt indicada.
 • Correu electrònic: hola@befructus.com
 • Telèfon: +34 644 23 46 54

  

 1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'interessat queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina web ubicada a la URL www.befructus.com/ (En endavant, el "Lloc Web") siguin tractats per BE FRUCTUS, així com les dades facilitades per altres mitjans que hagi facilitat, o pugui facilitar en un futur a BE FRUCTUS.

 

 1. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis d'inscripció a BE FRUCTUS i el Lloc Web són amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes.

Per tant, si no es facilita aquesta informació o no es faciliten correctament no podran atendre les mateixes, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

 

 1. AMB QUINA FINALITAT ES TRACTARAN ELS DADESPERSONALS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web i formularis d'inscripció al web de BE FRUCTUS seran tractades per aquest d'acord amb les següents finalitats:

 • Desenvolupament, compliment i execució de l'contracte de compravenda: contacte per a informar sobre actualitzacions o informació relacionada amb les comandes, així com, enquestes de qualitat sobre els productes; gestió de pagaments independentment de el mitjà de pagament utilitzat; gestió de possibles devolucions després d'haver realitzat la compra; facturació i posada a disposició de tiquets per compres realitzades a la plataforma de Comerç electrònic.
 • Gestió de l'registre per al control i gestió organitzativa.
 • Remissió d'informació d'interès associada amb informació de serveis i / o productes.

 1. QUÈ DADES DE L'INTERESSAT TRACTEM?

BE FRUCTUS tractarà les següents categories de dades dels interessats:

 • Dades d'identificació: nom, cognoms.
 • Dades de contacte: adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon.
 • Dades Financers: Mitjans de pagament, dades de la targeta de crèdit.

En cas que l'interessat faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint BE FRUCTUS de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

 

 1. Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE Lesdades DE L'INTERESSAT?

La legitimació de l'tractament de les seves dades personals, seran les següents:

 • Per a l'atenció de el client, el consentiment sol·licitat i l'interès legítim de l'organització per assegurar un adequat control i organització.
 • Per a l'execució d'anàlisi sobre la utilització del web, el seu consentiment en la instal·lació de Cookies del lloc web www.befructus.com.
 • Per al desenvolupament, compliment i execució de l'contracte de compravenda o prestació de serveis i consultes relacionades amb la comanda del producte / serveis sol·licitats a través del web, l'execució de contracte de compravenda o de prestació de serveis.

És possible que determinats tractaments de dades associades a el procés de compra de productes només s'activin en el cas que tu ho demanis o ens autoritzis ( "els meus mètodes de pagament" - targetes, escanejat de tiquets etc.) per a futures compres, en aquest cas , la base que legitima el tractament és el consentiment de l'interessat

No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Per revocar aquest consentiment, l'Usuari podrà contactar amb BE FRUCTUS a través del següent canal: hola@befructus.com

 

 1. AMB QUINA DESTINATARIS es compartiran les DATOSDEL USUARI?

Les dades de l'Interessat podran ser comunicades a les administracions públiques, en els casos previstos per la llei. No es cediran dades a altres tercers, llevat obligació legal.

 

 1. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades seran conservades durant el temps que duri la seva condició de client, entenent com a tal la prestació de serveis a l'almenys en una ocasió durant 36 mesos, i un cop finalitzada la seva condició de client amb BE FRUCTUS les seves dades seran conservades durant un termini de 5 anys, o aquell termini que les obligacions legals que corresponguin a BE FRUCTUS s'estableixin.

 

 1. RESPONSABILITAT L'INTERESSAT

L'interessat:

 • Garanteix que té més de divuit (18) anys i que les dades que facilita BE FRUCTUS són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a BE FRUCTUS per als fins assenyalats.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web, o formularis d'inscripció, i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a BE FRUCTUS o a tercers.

 

 1. EXERCICI DE DRETS

L'usuari pot enviar un escrit a BE FRUCTUS, a l'adreça indicada a la capçalera de la present Política, o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça hola@befructus.com, Adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si en BE FRUCTUS s'estan tractant dades personals que concerneixen a l'usuari o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Corregir dades incorrectes o incompletes.
 • Sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan, per algun motiu, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals es van obtenir.
 • Obtenir de BE FRUCTUS la limitació de l'tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l'interessat en els casos previstos a la normativa.
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'adreça Carrer de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, quan l'interessat consideri que BE FRUCTUS ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

 

 1. MESURES DE SEGURETAT

BE FRUCTUS tractarà les dades de l'usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

-----

Darrera actualització:juny 2021

català ca